Bou & Associats | Aprobades noves mesures per a treballadors autònoms
Aprobades noves mesures per a treballadors autònoms

Aprobades noves mesures per a treballadors autònoms

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, publicat al BOE del 27 de juny, regula una sèrie de mesures que afecten als treballadors autònoms.

Exoneració en les quotes a la Seguretat Social
A partir de l’1 de juliol, els autònoms que vinguessin percebent la prestació extraordinària per COVID es beneficiaran automàticament d’una exoneració en les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juliol, agost i setembre.

Qui pot beneficiar-se d’aquest ajut?
Els autònoms inclosos en el RETA, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar que estiguessin en alta i vinguessin percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en el RDL 8/2020.

Quin és l’import de l’exoneració?
L’exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional arriba a les següents quanties:

 • 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.

 • 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.

 • 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

Què cal tenir en compte?

 • A efectes de la determinació de l’exempció, es té en compte la base de cotització que tingués en cada un dels mesos indicats.

 • L’exempció es mantindrà durant els períodes en què els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.

 • L’exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

Cal sol·licitar-la?
No, en principi l’exoneració es realitzarà d’ofici a tots els autònoms que deixin de percebre la prestació extraordinària, mantinguin l’alta en el règim corresponent i no sol·licitin la prestació ordinària (tant la compatible amb l’activitat com la de cessament d’activitat ordinari).

Prestació de cessament d’activitat i treball per compte propi
Una altra de les mesures adoptades consisteix que, els treballadors autònoms que vinguessin percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en el RDL 8/2020 i reprenguin la seva activitat, podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat -art. 327 del TRLGSS-, sempre que es compleixin determinats requisits:

 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, si escau.

 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat (12 mesos anteriors a la cessació).

 • No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social (o posar-se al corrent en el termini de 30 dies).

 • Que la seva facturació en el tercer trimestre s’hagi reduït en un 75% respecte al mateix període en el 2019 (i sempre que els seus rendiments nets siguin inferiors en 1,75 vegades el SMI).

 • Els treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, hauran d’acreditar al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

La prestació es pot sol·licitar a partir de l’1 de juliol de 2020 a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que hagi triat el treballador autònom i s’estendrà, com a màxim, fins al 30 de setembre.

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada
Es preveu una prestació extraordinària de cessament d’activitat els destinataris seran els treballadors de temporada que com a conseqüència de les especials circumstàncies que la pandèmia ha provocat s’han vist impossibilitats per a l’inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat.

Requisits:

 • Haver estat d’alta i cotitzat al RETA o en el RETMAR com a treballador per compte propi durant almenys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019.

 • No haver estat d’alta o assimilat a l’alta durant el període comprès entre l’1 de març de 2018 i l’1 març de 2020 en el RETA com a treballador per compte d’altri més de 120 dies.

 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny de 2020.

 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.

 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275€.

 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social (o posar-se al corrent en el termini de 30 dies).

Import de la prestació
La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

Durada de la prestació
La prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de juny de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals de juliol.

Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Incompatibilitats
Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l’any 2020 superin els 23.275€.