Bou & Associats | És deduïble l'IVA suportat amb anterioritat a l'inici d'una activitat econòmica?
És deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

És deduïble l’IVA suportat amb anterioritat a l’inici d’una activitat econòmica?

. És deduïble l’IVA suportat de les quotes anteriors a l’inici de la realització habitual de l’activitat empresarial o professional sempre que les adquisicions de béns o serveis que van donar lloc a aquestes quotes suportades s’efectuessin amb la intenció de destinar-los a la realització de l’activitat empresarial o professional.

Per tant, per a deduir-nos aquest IVA suportat hem de poder acreditar que tals béns o serveis es destinaran a l’activitat.

En alguns casos la naturalesa dels béns i serveis adquirits juntament amb la brevetat en el període transcorregut entre l’adquisició o importació d’aquests béns i serveis i la utilització efectiva dels mateixos dins de l’activitat és suficient. No obstant això per a evitar problemes amb Hisenda el millor és acreditar-ho mitjançant elements objectius tals com:

  • El compliment de les obligacions formals, registrals i comptables exigides als qui tenen la condició d’empresaris o professionals com són la representació de la declaració censal de començament de l’activitat i la gestió del Llibre Registre de factures rebudes i, si escau, del Llibre Registre de béns d’inversió.

  • Disposar de o haver sol·licitat les autoritzacions, permisos o llicències administratives que fossin necessàries per al desenvolupament de l’activitat que es té intenció de realitzar.

  • Haver presentat declaracions tributàries corresponents a tributs diferents de l’Impost sobre el Valor Afegit i relatives a la referida activitat empresarial o professional.

En cas de requeriment de l’Administració Tributària hem d’acreditar que teníem la condició d’empresari o professional en el moment de realitzar l’adquisició o importació que va donar lloc a l’IVA suportat objecte de deducció.

No obstant l’anterior, existeixen uns supòsits en els quals no podrem deduir-nos l’IVA suportat encara que correspongui a béns i serveis destinats a l’activitat econòmica:

  • Quan hàgim de quedar sotmesos al règim especial del recàrrec d’equivalència.

  • Quan vulguem acollir-nos al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, ja que l’aplicació d’aquestes deduccions té els mateixos efectes que la renúncia, no podent acollir-se a aquest règim fins que transcorrin tres anys.

Les quotes d’IVA deduïdes amb anterioritat a l’inici de l’activitat econòmica han de ser objecte de regularització durant els quatre primers anys des del començament de l’activitat en cas que el percentatge de deducció definitiu en l’activitat sigui diferent a l’aplicat en la deducció d’aquestes quotes.