Bou & Associats | La prima d'emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?
La prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

La prima d’emissió i les altres aportacions de socis es consideren reserves disponibles?

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en el seu Butlletí de Setembre de 2019 (BOICAC nº 119), ha contestat al dubte de si la prima d’emissió o assumpció i les altres aportacions de socis s’han d’entendre inclosos en el concepte de reserves disponibles als efectes del que disposa l’article 31.2 de la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

Per posar-nos en situació, l’article 31 de la referida resolució, sobre la comptabilització de l’aplicació del resultat en el soci, estableix en el seu apartat dos que qualsevol repartiment de reserves disponibles es qualificarà com una operació de «distribució de beneficis» i, en conseqüència, originarà el reconeixement d’un ingrés en el soci, sempre que, des de la data d’adquisició, la participada o qualsevol societat del grup participada per aquesta última hagi generat beneficis per un import superior als fons propis que es distribueixen.

Davant aquestes circumstàncies, la resposta de l’ICAC és la següent:

La prima d’emissió d’accions o assumpció de participacions, igual que les aportacions dels socis que regula l’article 9 de la Resolució, des d’un punt de vista comptable són patrimoni aportat i no renda generada per la societat, a diferència d’altres reserves procedents de beneficis, però l’estatut mercantil d’aquestes partides és el que regeix per als guanys acumulats. És a dir, podran ser objecte de distribució o repartiment entre els socis previ compliment de les restriccions establertes en el text refós de la Llei de Societats de Capital per a l’aplicació del resultat o les reserves de lliure disposició. Sobre la base d’aquest raonament, tots dos conceptes, prima d’emissió o assumpció i aportacions dels socis, s’inclouen en la definició de benefici distribuïble.

En conseqüència, la prima d’emissió o assumpció i les altres aportacions de socis s’han d’entendre inclosos en el concepte de reserves disponibles, i per tant el seu repartiment suposa el reconeixement d’un ingrés en el soci, llevat que des de la data d’adquisició de la participació en el capital la societat (o una altra societat participada per aquesta) no hagi generat beneficis per un import superior als fons propis que es distribueixen, i en aquest cas no es reconeixerà com a ingressos i minoren el valor comptable de la inversió.