You are currently viewing Mesures Fiscals del Govern en funcions

Mesures Fiscals del Govern en funcions

El passat 3 de setembre, davant la impossibilitat de formar govern i després de les reunions mantingudes amb mes de 300 organitzacions de la societat civil, el govern en funcions va publicar el document “Proposta oberta per a un programa comú progressista” amb 370 mesures a adoptar.

Entre les mesures fiscals que es proposen, l’objectiu es diu que és “recuperar la progressivitat del sistema, de la mateixa manera que la lluita contra el frau i l’elusió fiscal”, destaquen les següents:

 • Aprovació de la Llei de l’Impost sobre Transaccions Financeres, consistent en gravar amb un 0,2% les operacions de compra d’accions espanyoles executades per operadors del sector financer.
 • Reformar l’Impost sobre Societats, garantint una tributació mínima del 15% de les grans corporacions i del 18% per a les entitats financeres i empreses d’hidrocarburs.
 • Limitar les exempcions de dividends/plusvàlues de societats per la seva participació en altres societats.
 • Major control sobre les SICAV, de manera que l’Agència Tributària pugui regularitzar fiscalment aquells casos en què no es compleixin els requisits que estableix la normativa financera.
 • Millores en la fiscalitat per a les PIMES, de manera que aquelles societats que facturin menys d’un milió d’euros passin de tributar d’un tipus de gravamen del 25% al 23%.
 • Promoure l’establiment d’un impost sobre el CO2 a nivell europeu.
 • Harmonitzar els tributs ambientals existents en totes les administracions.
 • Aprovar una Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal per reforçar els mitjans dedicats a la lluita contra el frau, actualitzar la llista de paradisos fiscals, modificar la regulació relativa a la llista de morosos de l’AEAT (incloent-hi els responsables solidaris i reduint la quantia del deute per ser inclòs a 600.000€) i prohibir les amnisties fiscals.
 • Reduir a 1.000€ la limitació de pagaments en efectiu per empresaris i professionals.
 • Transposar la Directiva Antielusió ATA, que preveu l’establiment d’una norma general anti abús, un nou règim de transparència fiscal internacional, el tractament de les denominades asimetries híbrides, la limitació de la deduïbilitat d’interessos i la regulació de l’anomenada imposició de sortida.
 • Impost sobre el Valor Afegit: reduir el tipus de gravamen d’IVA dels serveis veterinaris al tipus reduït del 10%.
 • Crear l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals amb la finalitat de gravar aquelles operacions de l’Economia digital que actualment no tributen, en línia amb les recomanacions de la Unió Europea.