You are currently viewing Què és el dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral?

Què és el dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral?

Acaben de finalitzar les vacances d’estiu per a la immensa majoria dels treballadors i toca tornar a la rutina després d’uns dies de desconnexió.

No obstant això, és molt probable que, en molts casos, aquesta desconnexió no hagi estat tal perquè, si és treballador, hagi rebut durant les seves vacances alguna trucada, missatge o e-mail del seu cap o company de feina i, si és empresari (o cap), hagi recorregut a trucar o escriure a algun dels seus treballadors de vacances per a consultar-li alguna qüestió o fer-li realitzar alguna tasca.

A aquesta situació es refereix precisament el dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral.

Es tracta d’un dret de nou encuny que va prenent carta de naturalesa i que ha estat regulat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’Article 88 de la LO 3/2018 reconeix legalment als treballadors i als empleats públics el dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

Les modalitats d’exercici d’aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral, potenciaran el dret a la conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar i se subjectaran al que s’estableix en la negociació col·lectiva o, en defecte d’això, a l’acordat entre l’empresa i els representants dels treballadors.

L’ocupador, prèvia audiència dels representants dels treballadors, elaborarà una política interna dirigida a treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, en la qual definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica.

En particular, es preservarà el dret a la desconnexió digital en els supòsits de realització total o parcial de la feina a distància així com en el domicili de l’empleat vinculat a l’ús amb finalitats laborals d’eines tecnològiques.

Finalment, l’Article 91 de la LO 3/2018, com a clàusula de tancament, precisa que els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral.

Conforme a la citada Llei, els treballadors tenen dret a no contestar al telèfon i a no respondre un e-mail o un missatge fora del seu horari laboral.

Per això, és convenient que, tal com assenyala l’Article 88 de la Llei, l’empresa estableixi una política que reguli la desconnexió digital, perquè tant l’empresa com els treballadors sàpiguen a quins atenir-se en aquests casos.