Mesures tributàries aprovades per al 2020

El 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. MESURES QUE AFECTEN L’ÀMBIT TRIBUTARI Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Es prorroguen per al període impositiu 2020 els límits quantitatius que … Llegiu mésMesures tributàries aprovades per al 2020

Actualitats Fiscals Octubre 2019

SUMARI S’admet la deduïbilitat d’aquelles despeses justificades amb tiquets sempre que estiguin relacionades amb l’activitat econòmica. Conseqüències del Brexit en l’Impost sobre el Valor Afegit. La taxació hipotecària no és un mètode vàlid per determinar el valor real d’un immoble. Impost sobre el Patrimoni. Tributació d’una indemnització per acomiadament. Les despeses de manutenció són deduïbles … Llegiu mésActualitats Fiscals Octubre 2019

Actualitats Fiscals Maig 2019

SUMARI Impost sobre el Patrimoni. Exempció dels béns i drets necessaris per a l’exercici d’una activitat econòmica. El Tribunal Constitucional decidirà si la plusvàlua en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) respecta els principis de capacitat econòmica, progressivitat i no confiscatorietat. Admès a tràmit pel Tribunal Constitucional un recurs contra … Llegiu mésActualitats Fiscals Maig 2019