You are currently viewing Actualitats Fiscals Desembre 2021

Actualitats Fiscals Desembre 2021

SUMARI

  1. L’Agència Tributària podrà accedir al registre de titularitats reals del Registre Mercantil.
  2. El Tribunal Suprem fixa el valor d’adquisició per a l’amortització a l’IRPF d’immobles adquirits per herència o donació.
  3. Mesures fiscals contingudes en el Reial decret llei 24/2021 òmnibus de transposició de directives comunitàries.
  4. Un comuner d’una comunitat de béns no pot comptar com a persona empleada a efectes de considerar a l’IRPF l’arrendament dels seus immobles com a activitat econòmica.
  5. Aclariment de la postura del TEAC sobre la compensació de bases imposables negatives.
  6. El TEAC canvia de criteri quant a la deduïbilitat dels interessos de demora derivats de regularitzacions tributàries administratives.