You are currently viewing Actualitats Fiscals Març 2022

Actualitats Fiscals Març 2022

SUMARI

  1. S’aplica la reducció a l’ISD per la donació d’una empresa familiar, encara que s’inclou actius representatius de la participació en fons propis d’una entitat tercera o de la cessió de capitals a tercers.
  2. Directrius del Pla Anual de Control Tributari.
  3. Legalització telemàtica dels llibres de comptabilitat i llibre d’actes.
  4. La meritació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) a la llum de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021.
  5. Modificació del Model 720 després de la sentència del TJUE.