Bou & Associats | Actualitats Fiscals Setembre 2019
Actualitats Fiscals Setembre 2019

Actualitats Fiscals Setembre 2019

SUMARI

  1. Una “llista blanca” d’assessors fiscals.
  2. El Tribunal Suprem anul·la les costes en els plets amb l’Agència Tributària.
  3. El Tribunal Suprem insta al Tribunal Constitucional a pronunciar-se sobre la confiscatorietat de la plusvàlua.
  4. El tractament fiscal dels deterioraments de la cartera d’instruments de patrimoni (accions, participacions socials) i de les rendes obtingudes per transmissió d’aquesta cartera, qüestions relativament complexes.
  5. Canvis en la regulació dels llibres registres en l’IRPF.
  6. Valoració en una compravenda d’immoble a efectes de l’ITP i AJD.