You are currently viewing Avanç Campanya de Renda 2021

Avanç Campanya de Renda 2021

CALENDARI
El calendari per a la Campanya de Renda 2021 és el següent:

 • 8 de març: Sol·licitud del número de Referència (RENO): casella 505.
 • 16 de març: Accés a dades fiscals i a l’APP.
 • 6 d’abril: Començament de la presentació de declaracions RentaWeb per Internet.
 • 3 de maig: Començament de sol·licitud de cita prèvia per a atenció telefònica (Plan Le Llamamos).
 • 5 de maig: Inici del servei d’assistència amb el Plan Le Llamamos.
 • 26 de maig: Començament de sol·licitud de cita prèvia per a assistència presencial.
 • 1 de juny: Començament de les cites presencials per a confecció de declaracions.
 • 27 de juny: Últim dia per domiciliar declaracions a ingressar.
 • 29 de juny: Fi de termini per sol·licitar cita per a confecció de rendes (PLL i presencial).
 • 30 de juny: Fi de Campanya 2021.


NOVETATS RENDA WEB

 • Ratificació del domicili fiscal. Es modifica la manera de confirmar el domicili fiscal del contribuent en iniciar la renda web, especialment per a empresaris, professionals i retenidors.
 • La ratificació del domicili serà autònoma, cosa que permetrà modificar-lo després d’haver-lo ratificat i també permetrà l’opció de ratificar el del cònjuge.
 • Millora a l’APP per a mòbils mitjançant l’ús de clau pin i poder confirmar les declaracions del cònjuge i els fills, fins a 4 declaracions.
 • Novetats i millores en l’aplicació de la Renda Web respecte a: Incorporació dels rendiments de capital immobiliari:
  • Permetrà el càlcul automàtic de les amortitzacions,
  • Noves caselles per identificar l’arrendatari i la rebaixa obtinguda que s’inclourà com a despesa (rebaixa a la renda arrendatària per lloguer a determinades empreses).
 • Importació dels llibres registre en format electrònic d’activitats econòmiques.
 • Importació de la cartera de valors que permetrà el càlcul automàtic del guany o la pèrdua patrimonial de la transmissió d’actius.

La Cartera de Valors es modifica podent acumular operacions que passin de 100 i corresponguin a un mateix valor, d’acord amb determinades condicions (però, o es traspassen automàticament al cònjuge les dades en el cas de guanys patrimonials).

 • Guanys patrimonials derivats de subvencions. Es dona l’opció d’imputar-les totes a l’exercici o per quartes parts. En aquest segon cas serà una dada que es traslladarà a les dades fiscals dels exercicis següents (Article 14.2 LIRPF).
 • Altres guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials. S’hi inclouen les inversions en monedes virtuals: s’introdueix una nova clau per declarar els guanys o les pèrdues patrimonials derivades de la transmissió de monedes virtuals.
 • Aportacions a plans de pensions: límit màxim i indicació de quantitats pendents d’exercicis futurs. Es diferenciarà entre les aportacions individuals i les aportacions empresarials.
 • S’habiliten caselles noves per a la inclusió de les tres noves deduccions a la quota per obres de millores de l’eficiència energètica d’habitatges.
 • Millores a les Dades Fiscals. S’informa de l’obligació de presentar renda a tots els beneficiaris de l’IMV i de la consideració com a treball personal, a incloure a la declaració, de la quantitat rebuda per tots els ajuts que excedeixin de l’1,5 de l’IPREM (11.862,90€).
 • Es mostraran avisos en relació amb el reintegrament de les quantitats pagades en excés pels ERTES d’exercicis anteriors, per a la sol·licitud de rectificació corresponent.
 • Model d’assistència per a la confecció de declaracions dual: telefònic i presencial. Es podran simultaniejar el servei d’assistència al contribuent en ambdues modalitats, igual que va passar a la campanya anterior.
 • Hi haurà un únic perfil de contribuents per atendre tota la campanya, tant en assistència telefònica com presencial, que serà el perfil ampliat de l’any anterior.

El perfil de contribuent a què es prestarà el servei a l’AEAT no varia respecte de l’any passat:

 • Treball personal fins a 65.000€.
 • Capital mobiliari fins a 15.000€.
 • Capital immobiliari: dos arrendaments o dos contractes.
 • Guanys i pèrdues patrimonials. Fins a dues transmissions excepte les lucratives i les subvencions a activitats en estimació directa.
 • Règims especials excepte imputació a agrupacions d’interès econòmic i UTES, transparència fiscal internacional, cessió de drets d’imatge i participants en institucions d’inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals.
 • No es prestarà el servei als que tinguin deducció a unitats familiars amb residents en estats membres de la UE.

Des de Bou & Associats, estem a la vostre disposició per si és del vostre interès presentar la Renda de l’exercici 2021 amb nosaltres.