Bou & Associats | Compte enrere per a la presentació del model 720
Compte enrere per a la presentació del model 720

Compte enrere per a la presentació del model 720

GUIA DEL MODEL 720: DECLARACIÓ SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

1. TERMINI
El termini per presentar aquesta declaració corresponent a l’exercici 2018 comprèn des l’1 de gener a l’1 d’abril del 2019.

2. OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 720
Estan obligats a presentar aquesta declaració tributària les persones físiques o entitats residents a l’estat espanyol, inclosos els obligats tributaris residents als territoris forals del País Basc i Navarra.

L’obligació de declarar comprèn no només casos en què es té la titularitat jurídica dels béns o drets situats a l’estranger, sinó també aquells en què s’és titular real (encara que no jurídic) de tals béns (per exemple, en els casos en que s’interposen entitats fiduciàries), i en els casos en què es té algun poder de disposició sobre aquests béns, encara que no se sigui titular d’aquests. En concret, també estan obligades a declarar les persones que tinguin la condició de representants, apoderats o beneficiaris dels béns o drets.

Així, per exemple, existint un compte bancari en una entitat financera estrangera, de la qual és titular una persona jurídica resident i on consta apoderada en el mateix compte un directiu, hi ha obligació de presentar la declaració informativa per part de l’apoderat, amb independència de que la persona jurídica tingui obligació o no de declarar aquest bé.

2.1. Contribuents d’IRPF residents a l’estranger
També estaran obligats a presentar el model 720 determinades persones físiques que, tot i tenir la residència habitual a l’estranger, són contribuents de l’IRPF. Aquests casos són els següents:

  • Membres de missions diplomàtiques espanyoles (tant el cap de la missió com als membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de serveis de la missió).

  • Membres de les oficines consulars espanyoles, (tant el cap d’aquestes com a funcionari o personal de serveis que hi adscrits, amb excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d’ells).

  • Titulars de càrrec o ocupació oficial de l’Estat espanyol (com a membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formen part de delegacions o missions d’observadors a l’estranger).

  • Funcionaris en actiu que exerceixin a l’estranger càrrec o ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.

2.2 Residents a Espanya acollits al règim especial de treballadors desplaçats
Les persones físiques que, tot i haver adquirit la condició de residents a Espanya, hagin optat per acollir-se al règim de treballadors desplaçats (tributant, per tant, per l’IRNR), no estaran obligats a presentar la declaració informativa.

Es tracta d’una excepció a la regla general, ja que, encara que es tracta de persones residents en territori espanyol i són contribuents de l’IRPF, no estan obligats a tributar per la integritat de la seva renda. Aquesta excepció no és traslladable a la resta de membres de la unitat familiar, els quals sí que estaran obligats a presentar el model 720, en la mesura que siguin residents a Espanya i es compleixin la resta de pressupostos per a això.

3. OPERACIONS A DESGLOSSAR EN EL MODEL 720
A la pràctica, les obligacions d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger es concentren en tres categories:

– Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
– Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger.
– Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

3.1 Comptes en entitats financeres situades a l’estranger
Han de ser objecte de declaració comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualssevol altres comptes o dipòsits dineraris, amb independència de la modalitat o denominació que adoptin, encara que no existeixi retribució, en entitats financeres situades a l’estranger

La informació a subministrar és la següent:
– Raó social i domicili de l’entitat bancària.
– Identificació completa dels comptes.
– Data d’obertura o cancel·lació, si escau, data de concessió o revocació de l’autorització.
– Saldos dels comptes a 31 de desembre.
– Saldo mitjà corresponent a l’últim trimestre de l’any.

No obstant això, no hi ha obligació d’informar quan:
Els saldos a 31 de desembre no superin conjuntament els 50.000 euros i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre.

En els següents anys només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts el 31 de desembre o el saldo mitjà haguessin experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració presentada.

En tot cas és obligatòria la presentació del Model per als titulars, representants, autoritzats, beneficiaris, persones amb poders de disposició o titulars reals si van deixar de tenir aquesta condició abans de final d’any, havent de declarar el saldo a aquesta data.

3.2. Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger
Ha de ser objecte de declaració el següent:

– Els valors i drets representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica.
– Els valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
– Els valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trust” o masses patrimonials que, tot i això, no tinguen personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

La informació a subministrar és la següent:
– Raó social o denominació completa de l’entitat jurídica, del tercer cessionari o identificació de l’instrument o relació jurídica, segons correspongui, així com el seu domicili.
– Valors i drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats jurídiques.

Nombre i classe d’accions i participacions de les que es sigui titular (Valor a 31 de desembre de cada any).

– Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis.

Nombre i classe de valors dels que es sigui titular (Valor a 31 de desembre de cada any).

– Accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva (art. 42 ter.2) (Valors liquidatius a 31 de desembre).

– Assegurances (art. 42 ter.3.a) (Valors de rescat a 31 de desembre).

-Rendes (art. 42 ter.3.b) (Valors de capitalització a 31 de desembre).

3.3. Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger
Han de ser objecte de declaració béns immobles o drets sobre els mateixos situats a l’estranger dels que siguin titulars o tinguin la consideració de titular real, el 31 de desembre de cada any o en qualsevol moment de l’any a què fa referència la declaració, si ja no tingués aquesta condició a final d’any.

La informació a subministrar és la següent:
– Identificació de l’immoble, amb especificació de la seva tipologia.
– Situació de l’immoble: país o territori en què es trobi situat, localitat, carrer i número.
– Data d’adquisició.
– Valor d’adquisició.

3.4. Béns exclosos de l’obligació de declarar
La declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger arriba a tot tipus de comptes financers, a més dels béns immobles i drets sobre els mateixos, no existint obligació d’informació sobre determinats béns com ara obres d’art, lingots d’or, o joies, en no tenir la consideració de compte financer.

Sobre aquesta qüestió s’ha pronunciat, recentment, la DGT en contestació a la consulta vinculant V2075-17, de 3 d’agost, en què es plantejava si existia obligació de declarar en el model 720 l’or físic que el contribuent tenia fora d’Espanya emmagatzemat en càmeres acorazas, els quals havien estat adquirits prèvia transferència de fons des d’un compte bancari a Espanya. Segons la DGT, en la mesura que l’adquisició de l’or no comporta l’existència de saldos monetaris a l’exterior disponibles per al consultante i en conseqüència, l’or que hi hagi comprat no ha de ser objecte de declaració en el model 720.

4. RÈGIM SANCIONADOR
Incompliment de l’obligació d’informar sobre comptes situats a l’estranger:

– Infracció Formal (disposició addicional 18a.2 LGT).
– Guany no justificada article 39.2 LIRPF i Presumpció obtenció de renda art. 121 TRLIS.

Aquestes sancions específiques per falta de presentació o inexactitud de les dades incloses en el Model 720 són incompatibles amb les establertes en la Llei general tributària.

La manca de presentació de la declaració informativa, o l’incompliment de l’obligació d’informar a termini, comporta la pèrdua de la prescripció fiscal a l’efecte de l’IRPF i IS.

4.1. Infracció formal
Incompliment de l’obligació d’informar sobre comptes, valors i immobles situats a l’estranger:

– Multa pecuniària fixa de 5.000 euros per cada dada (dates d’obertura, cancel·lació, autorització o revocació de l’autorització per operar amb la mateixa, així com cada un dels saldos dels comptes a 31 de desembre i el saldo mitjà de cada trimestre ) o conjunt de dades (informació sobre l’entitat financera i sobre la identificació completa dels comptes) referits a un mateix compte que s’hagi hagut d’incloure en la declaració o haguessin estat aportats de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros .
– Sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, per declaració presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.
– De la mateixa manera es sancionarà la presentació de la declaració per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans.

4.2. Guany no justificat
La manca de presentació de la declaració informativa, o l’incompliment de l’obligació d’informar a termini, comporta la pèrdua de la prescripció fiscal a l’efecte de l’IRPF i IS:

– La pèrdua de la prescripció fiscal tindria com a conseqüència immediata la qualificació del patrimoni no declarat, en el cas que fos descobert per l’Administració Tributària, de guany de patrimoni no justificada, subjecta al tipus progressiu de l’IRPF (o l’IS) entenent obtingut en el període impositiu més antic no prescrit.
– Únicament en el cas que el contribuent fos capaç de demostrar que els béns situats a l’estranger es van adquirir amb rendes declarades o amb anterioritat a l’adquisició de la residència fiscal a Espanya, es podria evitar la qualificació de guany patrimonial no justificada.
Infracció: Aplicació dels articles 39.2 LIRPF i 121 TRLIS.
Qualificació de la infracció: Molt greu.
Sanció: Multa pecuniària proporcional del 150% de la base de sanció.
Base: Quota íntegra resultant de l’aplicació dels articles 39.2 LIRPF i 121 TRLIS, sense minoracions en base o en quota.

Incompatibilitat amb les infraccions de l’article 191-195 LGT.
Aplicables les reduccions de l’article 188 LGT.

4.3. Conseqüències de la presentació extemporània del model 720 sense requeriment de l’Administració
Segons la consulta vinculant de la DGT V1434-17, de 6 de juny, la presentació fora de termini del model 720 sense requeriment previ de l’Administració, tindrà les següents conseqüències:

– S’aplicaran les sancions per infracció formal (100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada bé o dret segons la seva classe, amb un mínim de 1.500 euros per cada bloc de béns o drets).
– El contribuent procedirà a regularitzar (voluntàriament) els guanys patrimonials no justificades de l’art. 39.2 de la LIRPF, excepte en aquells casos en què es pugui provar que els béns situats a l’estranger es van adquirir amb rendes declarades o amb anterioritat a l’adquisició de la residència fiscal a Espanya. Aquesta regularització tindrà lloc mitjançant la presentació d’una autoliquidació extemporània d’IRPF corresponent a l’exercici més antic entre els no prescrits.
– No s’aplica la sanció del 150% sobre la quantia de la quota íntegra resultant de l’aplicació de l’article 39.2 LIRPF.
– És procedent, si escau, l’aplicació dels recàrrecs per declaració extemporània de l’article 27 LGT (5, 10, 15 o 20 per cent sobre l’import a ingressar segons el retard).

5. NORMATIVA APLICABLE
Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions informatives de naturalesa tributària. (BOE, 26 de novembre 2013).

Ordre HAP/72/2013, de 30 de gener, per la qual s’aprova el model 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger, al fet que es refereix la disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació. (BOE, 31 de gener 2013).

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.