You are currently viewing Deducció de les retribucions del Soci Únic d’una mercantil

Deducció de les retribucions del Soci Únic d’una mercantil

“A voltes amb la retribució dels Administradors a les societats mercantils” tenim com a fruit aquest comentari on pretenem “fer-nos ressò” d’una de les últimes Resolucions publicades sobre aquesta temàtica pel Tribunal Suprem, en concret la Resolució número 875/2023 (Nº recurs 6442/2021) de 27 de juny de 2023 relacionada amb la deduïbilitat (a l’Impost sobre Societats) de les retribucions que percep un administrador, soci únic, d’una entitat mercantil, acreditades, comptabilitzades i previstes als estatuts de la societat, si la relació que l’uneix amb l’empresa és de caràcter mercantil i no han estat aprovades per la Junta General d’Accionistes.

Aquesta Resolució de l’Alt Tribunal serveix per emfatitzar com:

Les retribucions percebudes pels administradors d’una mercantil, comptabilitzades, acreditades i previstes als estatuts de la societat no constitueixen una liberalitat no deduïble pel fet que la relació que uneix els perceptors de les remuneracions amb l’empresa sigui de caràcter mercantil i que aquestes retribucions no haguessin estat aprovades per la junta general, sempre que dels estatuts es pugui deduir la manera i l’import d’aquesta retribució (…).

Societats Unipersonals
El matís incorporat per l’assenyalada Resolució número 875/2023, que aquestes retribucions no haguessin estat aprovades per la junta general, té una conseqüència immediata en el cas de societats mercantils integrades per un soci únic, on resulta evident que no resultaria exigible el compliment del requisit de l’aprovació de la retribució als administradors a la junta general, perquè es tracta d’un òrgan inexistent per a aquesta classe de societats, atès que a la societat unipersonal el soci únic exerceix les competències de la junta general.

De fet, el mateix Tribunal Suprem, en aquesta Resolució, se sorprèn que les parts litigants no hagin tingut en compte el que assenyala l’article 15 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital -TRLSC- (Reial Decret Legislatiu 1/2010), quan estableix que:

(…) a la societat unipersonal el soci únic exercirà les competències de la junta general (…) les seves decisions es consignaran en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades i formalitzades pel mateix soci o pels administradors de la societat (…).

Conseqüentment, seran deduïbles les retribucions percebudes pel soci únic/administrador d’una mercantil encara que aquestes no hagin estat aprovades per la Junta General de Socis sempre que estiguin:

  1. Comptabilitzades,
  2. Acreditades i
  3. Previstes als estatuts de la societat i d’aquests es pugui deduir la manera i l’import d’aquesta retribució.