You are currently viewing Devolució mensual de l’IVA: Avantatges i Inconvenients

Devolució mensual de l’IVA: Avantatges i Inconvenients

Durant el mes de novembre es pot sol·licitar la inscripció al Registre de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) perquè a partir del proper any es tingui dret a la devolució mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit. L’objectiu d’aquest registre és evitar el cost financer que suposa el diferiment en la percepció de les devolucions en aquelles empreses que de manera continuada presenten un IVA suportat deduïble més gran que l’IVA repercutit meritat. No obstant això, com a contrapartida aquest registre implica una càrrega administrativa més gran.

Com a regla general, l’article 115 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit només permet sol·licitar la devolució de l’IVA pel saldo a favor existent al final de cada any, a l’autoliquidació corresponent a l’últim trimestre, mentre que a la resta de declaracions trimestrals només se’n permet la compensació.

Aquest fet pot provocar grans problemes en liquiditat quan l’IVA deduïble supera àmpliament l’IVA meritat declaració després de declaració, com sol passar en empreses amb un elevat nombre de clients intracomunitaris, aquelles que fan operacions amb inversió del subjecte passiu, les que tinguin pensat fer un gran desemborsament en béns d’inversió o en els moments inicials i previs al començament d’una activitat econòmica.

Per evitar aquest greuge hi ha la possibilitat d’acollir-se al sistema de devolució mensual de l’IVA, amb què es pot sol·licitar la devolució del saldo a favor existent al final de cada període de liquidació.

Fins al 2009 la sol·licitud de devolució mensual de l’IVA només es permetia a grans empreses i exportadors, mentre que la resta de casos s’havien de resignar. Per sort, aquest embut ja no existeix i actualment els únics requisits per sol·licitar el sistema de devolució mensual de l’IVA són no realitzar activitats que tributin en el règim simplificat i estar al corrent en les seves obligacions tributàries, d’acord amb l’article 30 del reglament de l’impost.

Per tenir dret a la devolució mensual de l’IVA cal estar inscrit al Registre de Devolució Mensual (REDEME). La sol·licitud d’inscripció, igual que la de baixa, s’ha de presentar durant el mes de novembre a través del model 036 (marcant la casella 129) o del model 039 (marcant la casella 12) per a les entitats acollides al règim especial del grup d’entitats. No obstant això, no han de realitzar aquesta sol·licitud aquells subjectes ja inscrits al registre d’exportadors i altres operadors econòmics, la seva inclusió al REDEME és automàtica.

Si bé aquest és el termini general, els empresaris o professionals que no hagin sol·licitat la inscripció al REDEME al mes de novembre, així com aquells que no hagin iniciat l’activitat, però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció de destinar-los al desenvolupament de l’activitat, podran sol·licitar la seva inscripció durant el termini de presentació de les declaracions-liquidacions periòdiques. En ambdós casos, la inscripció al registre té efectes des de l’endemà del dia en què finalitzi el període de liquidació de les declaracions-liquidacions esmentades.

Ara bé, no tot són avantatges, cal tenir en compte que la devolució mensual de l’IVA comporta un augment considerable de la càrrega administrativa de l’empresa:

  • D’una banda, implica la presentació mensual del model 303, obligatòriament de forma telemàtica, en els trenta primers dies del mes següent al període a què fa referència, passant de 4 a 12 liquidacions que cal presentar a l’any. Això sí, es disposa de 10 dies més per presentar les autoliquidacions.
  • D’altra banda, s’obliga a portar els Llibres registre de l’IVA a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, en el que es coneix com a Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Aquesta obligació suposa enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies de forma telemàtica, per la qual cosa parlaríem d’haver de portar un registre pràcticament diari, almenys pel que fa a facturació. Per tant, s’elimina la necessitat de presentar el resum anual de l’IVA (Model 390) i la declaració d’operacions amb tercers (Model 347).

Aquests inconvenients són especialment significatius per la qual cosa s’han de valorar detingudament abans de sol·licitar la inscripció al REDEME, sabent que la permanència al sistema de devolució mensual s’ha de mantenir almenys durant tot l’any per al qual se sol·licita.