Bou & Associats | Mesures en l’àmbit del transport per carretera: Moratòria en el pagament de préstecs, lísing i rènting de vehicles
Mesures en l’àmbit del transport per carretera: Moratòria en el pagament de préstecs, lísing i rènting de vehicles

Mesures en l’àmbit del transport per carretera: Moratòria en el pagament de préstecs, lísing i rènting de vehicles

El sector del transport ha estat un dels més afectats per la pandèmia de la COVID-19 que ha vist reduïda la seva activitat a causa de les restriccions imposades a la mobilitat durant l’estat d’alarma i un cop aixecat aquest, per les mesures preventives i de contenció de l’epidèmia, especialment en l’àmbit del transport de viatgers.

Centrant-nos en les empreses del sector del transport per carretera, tant de mercaderies com de passatgers d’autobús, la COVID-19 ha tingut i seguirà tenint en els propers mesos una especial incidència.

Un dels principals problemes a què s’enfronta el sector, a causa de la reducció de la seva activitat, és la liquiditat, el que provoca que molts dels autònoms i empreses dedicats al transport s’enfrontin a dificultats per fer front al pagament de les quotes de vehicles utilitzats, que ha de realitzar de forma periòdica, sense importar el volum d’ingressos que obtinguin.

Per tractar de pal·liar aquesta situació, el passat 8 de juliol es va publicar al BOE el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte COVID-19 en els àmbits del transport i l’habitatge, que ha introduït certes mesures tendents a facilitar el pagament de les quotes de vehicles.

Moratòria temporal en el pagament de les quotes dels contractes de préstecs, lísing i rènting de vehicles

Definició de dificultats financeres

 • Es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària, quan l’autònom o persona jurídica hagi patit en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d’ingressos o facturació d’almenys un 40% respecte a la mitjana mensual dels mateixos mesos de l’any 2019.

 • L’acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de:

  • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes.

  • Llibre diari d’ingressos i despeses.

  • Llibre registre de vendes i ingressos, o

  • Llibre de compres i despeses.

 • Els treballadors autònoms no obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat, hauran d’acreditar la reducció almenys del 40% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret. En aquest cas, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a aquesta prestació.

 • No es considera que hi ha dificultats financeres a conseqüència de l’emergència sanitària quan:

  • El préstec, leasing o rènting la moratòria es sol·licita havent estat objecte d’impagament total o parcial d’alguna de les seves quotes des d’abans de l’1 de gener de 2020, es trobi en mora a 9 de juliol de 2020.

  • S’hagués declarat el concurs de deutor amb anterioritat al 14 de març de 2020.

Sol·licitud de la moratòria

 • Podran sol·licitar-se al creditor un període de moratòria de fins a un màxim de sis mesos des del 9 de juliol de 2020 en el pagament de les quotes dels contractes.

 • La sol·licitud es pot presentar des del 9 de juliol de 2020 fins al 30 de setembre de 2020.

Concessió i efectes de la moratòria

 • Un cop presentada la sol·licitud de moratòria i acreditada l’existència de dificultats financeres, el creditor o arrendatari procedirà a l’aplicació de la moratòria, formalitzant la novació de conformitat amb les regles generals. No obstant això, la inscripció de l’ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, davant els creditors intermedis inscrits, encara que no compti amb el consentiment d’aquests. Els efectes de la moratòria s’estendran als avaladors, sense necessitat que la consenteixin o s’hi puguin oposar, mantenint-se inalterada la seva posició jurídica.

 • La moratòria comportarà la suspensió dels pagaments de les quotes del contracte durant el termini sol·licitat pel deutor o arrendatari i des de la data de la sol·licitud i lliurament de la documentació prevista en aquest capítol, romanent inalterat la resta del contingut del contracte inicial, podent optar el beneficiari de la moratòria per que l’import del que ha ajornat s’aboni mitjançant: l’ampliació del termini de venciment en un nombre de quotes equivalent a la durada de la moratòria, o la redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense alterar el tipus d’interès aplicable.

 • El principal del qual el pagament s’ajorna durant l’aplicació de la moratòria meritarà els interessos ordinaris establerts en el contracte inicial.

 • Si el contracte ja ha estat objecte d’alguna moratòria, legal o convencional, amb una durada inferior a 6 mesos, el deutor o arrendatari podrà beneficiar-se de la moratòria prevista en aquest capítol durant el temps restant fins a arribar a un total de 6 mesos.

 • Les persones jurídiques beneficiàries no podran distribuir beneficis, fer devolucions de capital, recomprar accions pròpies o retribuir el capital de cap manera fins que hagi finalitzat la moratòria.

Conseqüències de l’aplicació indeguda de la moratòria

 • El deutor o arrendatari que s’hagués beneficiat d’aquesta moratòria sense complir els requisits per a això, serà responsable dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que la conducta del deutor pogués donar lloc.

 • L’import dels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor o arrendatari per l’aplicació del que disposa aquest capítol.