Bou & Associats | Novetats en la gestió dels llibres registres d'IRPF
Novetats en la gestió dels llibres registres d’IRPF

Novetats en la gestió dels llibres registres d’IRPF

S’acaba de publicar l’Ordre per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb l’objectiu d’adaptar la regulació al que estableix en el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de revisar el contingut dels llibres registres.

Quins contribuents estan obligats a portar llibres registres?
Els contribuents que duguin a terme una activitat econòmica estaran obligats a portar llibres registres, excepte quan aquells que desenvolupen una activitat empresarial de caràcter mercantil i determinin el rendiment net de la seva activitat en estimació directa normal, i en aquest cas estaran obligats a portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

D’aquesta manera, l’obligació de portar llibres registres pot esquematizar-se:

 • Contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment es determini estimació directa simplificada (així com aquells que realitzin una activitat empresarial en estimació directa normal que, d’acord amb el Codi de Comerç, no tingui caràcter mercantil), estaran obligats a portar els següents llibres:

  • Llibre registre de vendes i ingressos,

  • Llibro registre de compres i despeses i

  • Llibre registre de béns d’inversió.

 • Contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment es determini en estimació directa (normal o simplificada) estaran obligats a portar els següents llibres:

  • Un llibre d’ingressos,

  • Un llibre de despeses,

  • Un llibre registro de béns d’inversió i

  • Un llibre registre de provisions de fons i bestretes.

 • Contribuents que realitzin activitats empresarials el rendiment es determini mitjançant el mètode d’estimació objectiva, en el cas que dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar els següents llibres:

  • Un llibre registre de béns d’inversió.

  • Per les activitats el rendiment net es determini tenint en compte el volum d’operacions hauran de portar un llibre registre de vendes o ingressos.

 • Entitats en règim d’atribució de rendes que duguin a terme activitats econòmiques, han de portar uns únics llibres obligatoris corresponents a l’activitat realitzada, sense perjudici de l’atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

En relación amb les novetats que s’introdueixen en l’esmentada Ordre cal destacar la necessitat que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el Número d’Identificació Fiscal de la contrapart de l’operació.

D’altra banda, en aquesta actualització de la normativa reguladora del contingut dels llibres registres s’ha tractat d’aconseguir certa homogeneïtat amb conceptes ja previstos en altres impostos, com per exemple en matèria d’assentaments resums amb l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Finalment, s’estableix que l’Agència Estatal d’Administració Tributària publicarà a la seva pàgina web un format tipus de llibres registres. La posada a disposició d’aquest format de llibres tracta d’assistir en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i pretén oferir seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que pugui exigir-se sobre els mateixos.