Bou & Associats | Puc presentar els llibres oficials tot i que els terminis estiguin interromputs? I els comptes anuals?
Puc presentar els llibres oficials tot i que els terminis estiguin interromputs? I els comptes anuals?

Puc presentar els llibres oficials tot i que els terminis estiguin interromputs? I els comptes anuals?

. Ja sigui perquè ho sol·licita el banc per poder concedir-nos finançament o perquè volem deixar ja fet aquest tràmit, podem legalitzar llibres i dipositar comptes anuals ara fins i tot amb l’estat d’alarma en vigor i es consideraran presentats en temps i forma, encara que durant l’estat d’alarma els terminis estiguin interromputs.

De fet, per facilitar aquests tràmits durant l’estat d’alarma l’article 40 del Reial decret llei 8/2020 preveu que podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple les sessions dels consells d’administració i de la junta general de socis sempre que totes les persones que tinguessin dret d’assistència o els qui els representen disposin dels mitjans necessaris i que el secretari de l’òrgan reconegui la seva identitat, expressant així en l’acta que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic de cada un dels concurrents, fins i tot si els estatuts no ho haguessin previst.

No obstant això, tenint present que en els comptes anuals de 2019 ha de reflectir com afecta a l’empresa la crisi del coronavirus, pot interessar esperar que comencin a comptar els terminis interromputs:

Suposant que la finalitat de l’estat d’alarma es produeixi a les 00:00 hores del dia 24 de maig de 2020.

 • Tràmit: Formulació dels Comptes Anuals  
  Termini màxim: 23/08/20.

 • Tràmit: Legalització de llibres oficials
  Termini màxim: 23/09/20.

 • Tràmit: Aprovació dels Comptes Anuals
  Termini màxim: 23/11/20.

 • Tràmit: Dipòsit dels Comptes Anuals
  Termini màxim: 23/12/20.

No obstant, serà vàlida la formulació dels comptes amb anterioritat o durant l’estat d’alarma.

A més, en relació amb la proposta d’aplicació del resultat, si ja ha formulat els comptes anuals, pot substituir la proposta d’aplicació del resultat per una altra proposta.

Aquesta modificació haurà de justificar-la amb la base de la situació creada pel COVID-19 i si s’han auditat els comptes també ha d’adjuntar un escrit de l’auditor en el qual indiqui que no hauria modificat la seva opinió d’auditoria si hagués conegut en el moment de la seva signatura la nova proposta.

En aquest cas la certificació de l’òrgan d’administració a l’efecte del dipòsit de comptes es limitarà a l’aprovació dels comptes anuals, presentant posteriorment en el Registre Mercantil certificació complementària relativa a l’aprovació de la proposta d’aplicació del resultat.