Bou & Associats | Què ha canviat amb la nova llei concursal?

Bou & Associats

Què ha canviat amb la nova llei concursal?

El passat 1 de setembre de 2020 va entrar en vigor la nova llei concursal, uns quatre mesos després de ser publicat el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal (TRLC) , quedant derogada la pràctica totalitat de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

El nou text de la Llei Concursal es divideix en tres llibres (del concurs de creditors, del dret preconcursal i de les normes de dret internacional privat) per a un total de 752 articles que intenten reordenar i aclarir la llei anterior després de les 28 reformes sofertes durant la seva vigència.

Cal tenir en compte que al tractar-se d’un text refós no s’incorporen modificacions de fons com ara la inclusió de noves regles o l’exclusió de mandats vigents, però sí que s’introdueixen matisacions, interpretacions fixades en la doctrina jurisprudencial i canvis en la redacció que són benvinguts encara que en alguns casos pot semblar insuficient si atenem a les reformes demandades en els últims anys pels diferents usuaris del dret concursal (associacions i col·legis d’advocats, administradors concursals, òrgans de l’administració de justícia, etc.).

Dit això, entre les novetats de la nova llei concursal trobem les següents:

• En cas d’estimar el recurs contra la desestimació de la sol·licitud de concurs, la data de la declaració de concurs serà la de la resolució apel·lada.

• La suspensió de l’execució de la hipoteca en el concurs s’amplia a l’hipotecant no deutor.

• Es faculta al jutge del concurs per acordar la consolidació excepcional de masses de concursos declarats conjuntament o acumulats.

• Es faculta al jutge per a la declaració conjunta o acumulació de concursos de persona natural no empresari i de persona natural empresari o persona jurídica.

• La competència per conèixer de nous judicis declaratius s’aplica des de la declaració de concurs fins a l’eficàcia de conveni o, si no s’hagués aprovat conveni o l’aprovat s’hagués incomplert, fins a la conclusió del procediment.

• El pagament realitzat al concursat alliberarà el deutor sense necessitat de convalidació per part de l’administració concursal si el deutor desconeixia la declaració de concurs (es presumeix el seu coneixement un cop publicada la declaració del concurs al BOE).

• S’estableix la nul·litat de les actuacions que contravinguin la suspensió d’actuacions i de procediments d’execució contra els béns de la massa activa.

• Correspon al jutge del concurs declarar el caràcter no necessari d’un bé o dret per poder continuar les execucions la diligència d’embargament és anterior a la declaració de concurs.

• En cas d’incompliment de conveni, els creditors privilegiats especials afectats pel mateix podran iniciar o reprendre execucions separades, un cop hagi assolit fermesa la declaració d’incompliment.

• Es permet l’exercici de resolució del contracte en interès del concurs davant de qualsevol contracte amb obligacions recíproques.

• L’administració concursal pot rehabilitar contractes de finançament, limitat als supòsits de venciment anticipat per impagament de quotes produït en els tres mesos precedents a la declaració de concurs.

• En les adquisicions d’unitats productives, el jutge del concurs serà l’únic competent per declarar que existeix successió d’empresa.

• L’adquirent no se subrogarà en els crèdits concursals o contra la massa excepte quan així ho indiqui expressament, ho estableixi una disposició legal o quan es produeixi una successió d’empresa pel que fa als crèdits laborals i de seguretat social corresponent als treballadors de la unitat productiva adquirida.

• Oberta la fase de liquidació l’Administració Tributària no pot dictar provisions de constrenyiment per fer efectius els seus crèdits contra la massa fins que no s’aixequin els efectes de la declaració del concurs, havent d’instar el pagament dels crèdits contra la massa davant el jutge del concurs pels tràmits de l’incident concursal.

• En cas de conclusió de concurs per insuficiència de massa, la regla de prelació afecta tant els crèdits vençuts abans de la comunicació d’aquesta circumstància per l’administració concursal com a aquells que puguin vèncer amb posterioritat a aquesta.

• Es recolliran com a crèdits contingents les liquidacions vinculades a delicte, fins que es dicti sentència ferma sobre les mateixes.

• S’amplien els supòsits que permeten modificar la llista definitiva de creditors.

• A l’aprovar el conveni el jutge no podrà modificar el seu contingut excepte per a esmenar errors materials o de càlcul o per interpretar correctament alguna de les seves clàusules.

• L’administrador concursal pot sol·licitar del jutge en qualsevol moment la modificació del pla de liquidació aprovat si ho estima convenient per a l’interès del concurs i la més ràpida satisfacció dels creditors.

• En els acords de refinançament s’equiparà als creditors amb garantia real amb els creditors amb privilegi especial als efectes d’establir el còmput de la majoria del passiu financer.

• En els acords de refinançament amb capitalització de crèdits dels creditors comptaran amb un mes de termini des de l’homologació per optar per la conversió del seu crèdit en capital o per una lleva equivalent.

• L’acord de refinançament homologat pot contenir la cessió de béns o drets als creditors com a pagament dels crèdits.

• La impugnació estimada d’un acord de refinançament pel caràcter desproporcionat del sacrifici exigit a un o diversos dels creditors no impedeix l’homologació de l’acord respecte dels altres creditors (es considera desproporcionat el sacrifici si fos diferent per a creditors iguals o semblants així com si el creditor que no gaudeixi de garantia real pogués obtenir en la liquidació de la massa activa una major quota de satisfacció que la prevista en l’acord de refinançament).

• El jutge cancel·larà d’ofici els embargaments decretats en les execucions de crèdits afectats per la interlocutòria ferma d’homologació de l’acord de refinançament i podrà també finalitzar les execucions singulars que estiguessin paralitzades.

• S’estén el règim d’incompliment d’acords de refinançament homologats i els seus efectes als acords de refinançament no subjectes a homologació.

• La declaració d’incompliment de l’acord de refinançament suposarà la resolució d’aquest i la desaparició dels efectes sobre els crèdits.

• En els acords extrajudicials de pagaments, després del nomenament del mediador, el deutor amb deutes tributaris o de seguretat social pendents d’ingrés haurà de sol·licitar el seu ajornament o fraccionament si considera que no pot satisfer-les.

• En cas de concurs consecutiu a un acord de refinançament tindrà la consideració de crèdits contra la massa el 50% de l’import dels crèdits concedits per creditors o per tercers en execució d’un acord de refinançament. La part del crèdit que no tingui la consideració de crèdit contra la massa tindrà la consideració de crèdit amb privilegi general.

D’altra banda, encara està pendent la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència d’aquests procediments, així com l’aprovació de l’estatut de l’administrador concursal i el compte de garantia aranzelària, per la qual cosa és previsible que en breu sigui objecte de modificacions substancials.

Precisament la manca aprovació del reglament que desenvolupi el règim de l’administració concursal posposa l’entrada en vigor dels articles 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 i 574.1, del nou text refós. Fins llavors continuen en vigor els articles 27, 34 i 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, en la redacció anterior a l’entrada en vigor de la Llei 17/2014, de 30 de setembre, que manava aprovar-lo en un termini màxim de 6 mesos fa ja gairebé 6 anys. El mateix passa amb els articles 91 a 93 del text refós en tant no s’aprovi el desenvolupament reglamentari del compte de garantia aranzelària.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp