You are currently viewing S’aproven noves deduccions a l’IRPF per obres de millora eficiència als habitatges

S’aproven noves deduccions a l’IRPF per obres de millora eficiència als habitatges

El 6 d’octubre del 2021 es va publicar al BOE el Reial decret llei 19/2021, del 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest Reial decret llei, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, té com a objectiu la renovació del parc immobiliari espanyol, factor fonamental per assolir l’objectiu a mitjà termini de la neutralitat climàtica, així com impulsar a curt termini l’ocupació i l’activitat en el context de recuperació i creixement postpandèmia. Per fer-ho, s’introdueixen mesures en l’àmbit de la fiscalitat, millores en el règim de comunitats de propietaris i en l’establiment de mesures en l’àmbit del finançament a les actuacions de rehabilitació.

A l’àmbit de l’IRPF s’aproven deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges.

S’afegeix una disposició addicional cinquantena per introduir tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l’impost per tal d’avançar en el compliment dels objectius de rehabilitació d’edificis, necessaris per assolir els reptes marcats en matèria d’energia i clima i com a part del desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya.

Es tracta de deduccions aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que la seva destinació primordial sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i als edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.

En les tres modalitats de deducció, es requereix que les quantitats que donen dret a la deducció siguin satisfetes a les persones o entitats que facin les obres mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en compte en entitat de crèdit, així com als qui expedeixin els certificats.

No donen dret a deducció les quantitats satisfetes mitjançant diners de curs legal.

PRIMERA DEDUCCIÓ: per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge.

 • Import de la deducció: 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (06/10/2021) i fins al 31 de desembre del 2022 per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual o un altre habitatge de lloguer o en expectativa de lloguer (sempre que es llogui abans del 31 de desembre de 2023).
 • Base màxima de deducció: 5.000€ anuals.
 • Sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 7% a la demanda de calefacció i refrigeració.
 • Acreditació: mitjançant la reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 • No aplica la deducció si les obres es realitzen en part de l’habitatge afecta activitat econòmica, places de garatges, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Moment de pràctica de la deducció: en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica després de la realització de les obres. El certificat ha de ser expedit abans de l’1 de gener del 2023.

SEGONA DEDUCCIÓ: per obres que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge.

 • Import de la deducció: 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (06/10/2021) i fins al 31 de desembre del 2022 per a la millora en el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge habitual o un altre habitatge de lloguer o en expectativa de lloguer (sempre que es llogui abans del 31 de desembre de 2023).
 • Base màxima de deducció: 7.500€ anuals.
 • Sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable.
 • Acreditació: a través de la reducció del referit indicador de consum d’energia primària no renovable del certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», escala de qualificació.
 • No aplica la deducció si les obres es realitzen en part de l’habitatge afecta activitat econòmica, places de garatges, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.
 • Moment de pràctica de la deducció: en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica després de la realització de les obres. El certificat ha de ser expedit abans de l’1 de gener del 2023.

TERCERA DEDUCCIÓ: per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica a edificis d’ús predominant residencial.

 • Import de la deducció: 60% de les quantitats satisfetes pel titular de l’habitatge ubicat en edifici d’ús predominantment residencial per obres de rehabilitació energètica realitzades a partir de l’entrada en vigor del RDL (06/10/2021) i fins al 31 de desembre del 2023 fins a un màxim d’inversió total 15.000€ (base màxima acumulada en tres anys).
 • Base màxima de deducció: 5.000€ anuals. Les quantitats no deduïdes per excedir la base màxima anual es poden deduir, amb el mateix límit, en els 4 exercicis següents, sense que la base acumulada excedeixi els 15.000€.
 • Obres en què s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on s’ubica.
 • Acreditació: mitjançant certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica, d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació.
 • S’assimilaran a habitatges les places de garatge i trasters que s’hi hagin adquirit.
 • No aplica la deducció per les obres realitzades a la part de l’habitatge que es trobe afecta una activitat econòmica.
 • Moment de pràctica de la deducció: la deducció es practicarà en els períodes impositius 2021, 2022 i 2023 en relació amb les quantitats satisfetes en cadascun, sempre que s’hagi expedit, abans de la finalització del període impositiu en què es vagi a practicar la deducció, el certificat d’eficiència energètica esmentat. Aquest certificat haurà de ser expedit abans de l’1 de gener del 2024.