Bou & Associats

Actualitats Fiscals Desembre 2021

SUMARI L’Agència Tributària podrà accedir al registre de titularitats reals del Registre Mercantil. El Tribunal Suprem fixa el valor d’adquisició per a l’amortització a l’IRPF d’immobles adquirits per herència o donació. Mesures fiscals contingudes en el Reial decret llei 24/2021 òmnibus de transposició de directives comunitàries. Un comuner d’una comunitat de béns no pot comptar … Llegiu més

He de presentar el model 232 per declarar les operacions vinculades?

Les empreses que realitzin operacions amb persones o entitats vinculades, es tracti de qualsevol tipus de negoci, estan obligades a informar-les a través del model 232 quan superin algun dels límits següents, d’acord amb l’Ordre HFP/816/2017, de 28 d’agost, per la qual s’aprova el model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions … Llegiu més

Els nous recàrrecs per declaració fora de termini són aplicables a recàrrecs anteriors si resulten més favorables per a l’obligat tributari

En la resolució 0034/2020 de 22 de setembre de 2021, el Tribunal Econòmic Administratiu Central -TEAC-, es ”fa ressò” i confirma en la pràctica, el canvi normatiu que conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, es va realitzar canviant la … Llegiu més

Pot un subcontractista aplicar la inversió del subjecte passiu en una execució d’obra si el contractista no l’aplica?

La forma de facturar a les execucions d’obra és un dels majors mals de cap per als contractistes i subcontractistes, que en numerables ocasions dubten sobre la conveniència d’aplicar la inversió del subjecte passiu o si, per contra, repercutir l’IVA al destinatari de l’operació. En aquest sentit, pel que fa al subjecte passiu de les … Llegiu més

Circular informativa: Declaracions trimestrals 3T 2021

·  IMPOST VALOR AFEGIT (IVA)·  RETENCIONS DEL TREBALL, CAPITAL o D’IMMOBLES·  PAGAMENT A COMPTE DE L’IMPOST DE RENDA I DE SOCIETATS·  DECLARACIÓ INTRACOMUNITÀRIA·  INTRASTAT·  IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS (IEET)·  IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) Aquest mes ha de presentar i/o ingressar, algunes d’aquestes declaracions fiscals, corresponents al tercer trimestre. Si desitja … Llegiu més

Pot aplicar-se la reducció del 40% a plans de pensions diferents rescatats en exercicis diferents? El TEAR de València s’aparta del criteri de la DGT

El TEAR de València, en resolució de 29 d’abril de 2021, RG. 3396/2019, s’aparta del criteri mantingut per la Direcció General de Tributs en diverses consultes vinculants, en relació amb l’aplicació de la reducció del 40% a les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de pensions. Abans d’entrar en el fons de l’assumpte resolt, convé … Llegiu més

Què és i a quins impostos afecta el valor de referència?

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, aprovada el passat mes de juliol, ha introduït un nou concepte, el ”valor de referència” dels immobles, que va afectar la tributació de les transaccions immobiliàries, per la seva incidència, com veurem a continuació, en la determinació de … Llegiu més

Actualitats Fiscals Octubre 2021

SUMARI Què ha d’entendre’s per període de generació en la imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari? El Tribunal Suprem corrobora el dret a presentar noves factures en judicis contra Hisenda. Requisits formals en les factures de combustible emeses a favor de professionals que poden tenir dret a la deducció de l’IVA suportat i com … Llegiu més

Els vals menjar són renda exempta també per a treballadors en teletreball

La Direcció General de Tributs s’ha pronunciat recentment sobre l’exempció dels vals menjar lliurats com a rendiment de treball en espècie, en les consultes amb número V1035-21 i V1923-21. En la primera d’elles la qüestió plantejada tracta sobre si és possible aplicar l’exempció a aquells supòsits en què es lliurin aquests vals menjar a treballadors … Llegiu més

Deducció autonòmica en l’IRPF per despeses escolars (Catalunya)

Deducció pel pagament d’interessos de préstecs concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat. Quantia: 100% dels interessos pagats en el període impositiu. Normativa: Art. 1.3 Llei 31/2002, vigor 2003, redacció actual donada, amb efectes des del 30/07/2011, per article 51 Llei … Llegiu més