Bou & Associats

Novetats en l’IVA i en l’IAE – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Modificacions en l’IVA S’introdueixen una sèrie de modificacions encaminades a evitar interpretacions errònies que poden donar lloc a situacions d’abús o frau, principalment en matèria de responsabilitat. Responsables de l’impost. S’actualitza el supòsit de responsabilitat subsidiària del pagament de l’impost que estava previst, anteriorment, per als agents de duanes, estenent-se a les persones que actuïn … Llegiu més

Novetats en l’IRNR – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Representants Es limita l’obligació de nomenar representant abans de la finalització del termini de declaració de la renda obtinguda a Espanya, exclusivament a aquells contribuents per l’IRNR que no siguin residents en un altre Estat membre de la Unió Europea. En el cas d’Estats que formin part de l’Espai Econòmic Europeu però que no siguin … Llegiu més

Novetats en l’IS – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Impost de sortida (Exit tax) Com és sabut, el règim de l’impost de sortida implica que quan una entitat resident trasllada el seu domicili fora d’Espanya, ha d’integrar en la base imposable la diferència entre el valor de mercat i el valor fiscal dels elements patrimonials, llevat que aquests quedin afectes a un establiment permanent … Llegiu més

Novetats en l’ISD, l’ITP i en l’IP – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

NOVETATS QUE AFECTEN A L’ISD i L’ITP Substitució del concepte de “valor real” per valor En tots dos impostos, pel que fa a la configuració de la base imposable, es substitueixen les referències al “valor real” pel concepte de “valor”, equiparant al valor de mercat, el qual es defineix, al seu torn, com el “preu … Llegiu més

Novetats en l’IRPF – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Arrendament de béns immobles La reducció del 60% sobre el rendiment net del capital immobiliari que s’aplica en casos d’arrendaments destinats a habitatge habitual, únicament serà aplicable a contribuents que incloguin aquest rendiment en la seva autoliquidació abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el … Llegiu més

Novetats LGT i altres normes – Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Sense ànim de ser exhaustius, ja que moltes són les modificacions introduïdes que afecten els procediments tributaris, es resumeixen, a continuació, les més destacades: Prohibició d’amnisties fiscals Es prohibeixen expressament l’establiment de qualsevol instrument extraordinari de regularització fiscal que pugui suposar una minoració del deute tributari. Recàrrecs per declaració extemporània Es regula un règim de … Llegiu més

Novetats introduïdes per la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Després de passar-se diversos mesos encallada al Congrés, el passat 10 de juliol, es va publicar al BOE la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes … Llegiu més

Notes pràctiques sobre la nova Llei contra el Frau Fiscal 11/2021 del 9 de juliol

A continuació us detallem diverses notes pràctiques sobre la nova Llei contra el Frau Fiscal 11/2021 del 9 de juliol per si és del vostre interès: Limitació de pagaments en efectiu.- Es redueix de 2.500 a 1.000€, l’import màxim que, amb caràcter general, es pot abonar en efectiu. Quan el pagador sigui una persona física no … Llegiu més

Finances & Tech (Juliol 2021)

Descobrir la Inversió Estalviant Finances i Tecnologia Psicologia de la Inversió Potencial de la blockchain i els “smart-contracts”Nombroses personalitats del sector tecnològic i financer han col·locat Bitcoin i la cadena de blocs a l’altura de la indústria de l’ordinador personal el 1975 i d’Internet el 1993. Una de les seves aplicacions emergents més rellevants té … Llegiu més

Consells per invertir (Juliol 2021)

Descobrir la Inversió Estalviant Finances i Tecnologia Psicologia de la Inversió Aconseguir objectius futurs: un fi equilibri que només s’aconsegueix si es planifica Tots somiem amb tenir una vida millor en el futur, però no sempre dediquem el temps necessari per planejar i convertir aquests somnis en realitat. La idea de fer un pla financer … Llegiu més