You are currently viewing Encara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

Encara no has presentat els comptes anuals del 2021? Tens fins el 31 de desembre per evitar que et sancionin

Cada any la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública remet a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) un llistat amb les societats incomplidores en l’obligació de dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil el 31 de desembre, que serveix de base per a l’aplicació del règim sancionador establert per la manca de presentació dels comptes anuals, amb multes que oscil·len entre els 1.200€ i els 60.000€. Per tant, encara que el termini per fer el dipòsit dels comptes anuals de l’any anterior va acabar el 30 de juliol amb caràcter general per a aquelles empreses l’exercici de les quals coincideix amb l’any natural, si no es van presentar els comptes en termini, però ho fan abans d’acabar l’any s’evitaran un possible procediment sancionador així com el tancament del full registral de la societat.

El mateix Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) va recordar aquest fet en una publicació de les consultes més rellevants presentades sobre l’obligació de dipòsit de comptes al Registre Mercantil, en considerar que podrien ser d’interès general els criteris que s’hi recullen. Com calia esperar la majoria versen sobre el règim sancionador en cas de manca de presentació.

Entre aquestes consultes hi ha un dubte molt recurrent, especialment quan el termini de dipòsit dels comptes anuals està pròxim al final: És aplicable el règim sancionador quan es presenten amb retard, encara que aquest sigui mínim? En el cas plantejat es parlava d’un mes, obtenint la resposta següent:

En relació amb el cas plantejat, retard d’un mes en la presentació a dipòsit dels comptes anuals, cal informar que, atenent el règim sancionador abans descrit, en cas que els comptes anuals d’un exercici X es presentin fora de termini, però abans del 31 de desembre de l’exercici X+1 (en el supòsit d’exercici econòmic d’any natural), no seria aplicable el tancament registral d’acord amb la normativa registral, i encara que la norma declari que es produiria un incompliment susceptible de sanció per aquest Institut d’acord amb l’article 283 del TRLSC, aquesta societat no constaria com a incomplidora en la relació de societats incomplidores que remet anualment la Direcció General de Registres, llistats en què tan sols consten les societats que persisteixen en els seus incompliments el 31 de desembre de l’any X+1.

Si els comptes es dipositen abans d’acabar l’any en què van haver de presentar-se, és a dir, abans del 31 de desembre de l’any següent al que es refereixen, per a una empresa l’exercici econòmic de la qual coincideixi amb l’any natural, no seria d’aplicació ni el tancament registral ni la imposició de sanció, en no aparèixer com a societat incomplidora.

Per contra, arribat el 31 de desembre encara no heu presentat els comptes anuals de l’exercici anterior, haureu d’enfrontar-vos al tancament registral i a una possible multa.

El tancament del full registral impedeix que s’inscrigui al Registre Mercantil cap document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi, llevat que es tracti dels títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia dels poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

Mentre que l’inici d’un expedient sancionador culminarà amb la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200€ a 60.000€, fins i tot si la societat estava inactiva, amb un termini de prescripció de 3 anys.